FONDATEL
Uw partner die zorg draagt
voor het milieu

Onze gieterij is klimaatneutraal

FONDATEL zet zich in voor het klimaat en sluit zich aan bij de Europese IED-richtlijn (Industrial Emissions Directive), terwijl het concrete acties uitvoert om de uitstoot op al zijn productielocaties te verminderen.

FONDATEL wil zijn impact op het milieu verminderen en wordt in zijn klimaattransitietraject ondersteund door de teams van CO2logic en zet zich in om zijn activiteiten af te stemmen op de vereisten van de Europese IED-richtlijn. Daarvoor wordt gewerkt op drie prioriteiten:

Naleving van de milieuvergunning

Inschrijven op een reglementaire milieuvergunning die de grenswaarden van de verschillende lokale effecten (emissies in de lucht, lozingen in water, onttrekking van natuurlijk water, ...) bestudeert en definieert, met periodieke controles en rapporten aan de autoriteiten

Afval

Implementatie van verantwoord afvalbeheer, voor minimaal 90% van afvalstromen

CO2

Vaststelling en onmiddellijke uitvoering van een plan om de koolstofemissies te verminderen.

Wat doen we?

De aanpak van FONDATEL maakt deel uit van een streven naar continue verbetering en transparantie en gebaseerd op een aanpak die de precieze berekening van de impact van industriële activiteiten op het milieu integreert, gevolgd door de identificatie en implementatie van concrete en meetbare acties om de emissies stapsgewijs te verminderen.

Sinds de oprichting heeft FONDATEL actief bijgedragen aan het hergebruik van materialen.
90% van de materialen is recycleerbaar. Voor gietijzer bedraagt dit zelfs 99,90%.

Om verder te gaan en de uitstoot van broeikasgassen in verband met haar activiteit te meten, voert FONDATEL jaarlijks in september een koolstofevaluatie (Bilan Carbon) uit  op het volledige toepassingsgebied van haar activiteit.

Onze klimaatcompensatieprojecten

Als tegenwicht voor de emissies die nog niet voor het hele proces kunnen worden vermeden, zet FONDATEL zich ten slotte in om gecertificeerde klimaatprojecten te steunen van onze partner South Pole die de wereldwijde koolstofuitstoot verminderen en extra voordelen hebben die in overeenstemming zijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Onze partners